Opšti uslovi za ulazak u Srbiju

 • Važeća putna isprava
 • Važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje
 • Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji.
 • Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;
 • Potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 • Ukoliko maloletna lica putuju sa jednim od roditelja potrebno je overeno punomoćje drugog roditelja, odnosno, kada putuju sa trećim licem, oba roditelja ili staratelja;
 • Preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

Uslovi za vizu

Proverite ovde da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.
Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Opšti uslovi za izdavanje vize:

 • Važeći pasoš (pasoš mora biti važeći najmanje 90 dana od dana izdavanja vize);
  Pozivno pismo:
  Za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
  Za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  Za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 • Popunjen obrazac zahteva za vizu;
 • Fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 • Rezervacija povratne karte ili itinerer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 • Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 • Zdravstveno osiguranje;
 • Taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.
Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.